1997 Συνεργασία με τον ΣΕΠΒΕ για συγκρότηση προγραμμάτων ΤΠΕ