Πιστοποίηση ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Εθνικής Εμβέλειας