ΑΝ.ΠΕ. – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

Η «Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΠΕ.», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση τριών Πράξεων:

1. ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ – ΟΠΣ (MIS) 5072544

«Δημιουργία και ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας – αυτοαπασχόλησης σε άνεργους στους τομείς της αγροδιατροφής και των ειδικών μορφών τουρισμού» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072544.

2. ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ – ΟΠΣ (MIS) 5072551

«Προώθηση της απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων με στοχευμένα ολοκληρωμένα προγράμματα αναβάθμισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε δυναμικές ειδικότητες της τοπικής αγοράς εργασίας» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072551.

3. ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ν.ΠΕΛΛΑΣ – ΟΠΣ (MIS) 5072549

«Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης, των δικτύων εφοδιασμού και διανομής, της βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072549.

Η I.DE.A. ΕΠΕ ως μέλος της αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε. – I.DE.A. ΕΠΕ- Κ.Δ.Β.Μ.» πρόκειται να υλοποιήσει μέρος του ως άνω έργου, καλώντας τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους που κατοικούν στον Νομό Πέλλας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό τους προφίλ.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω

1

Στο πλαίσιο της πράξης -«Δημιουργία και ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας – αυτοαπασχόλησης σε άνεργους στους τομείς της αγροδιατροφής και των ειδικών μορφών τουρισμού» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072544 θα υλοποιηθούν δύο (2) θεματικά αντικείμενα κατάρτισης, που απευθύνονται συνολικά σε 60 άνεργους.

 • 5 συνεδρίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού (45 λεπτών)
 • 51 ώρες κατάρτισης
 • εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων
 • 10 συνεδρίες εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας (45 λεπτών)
 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι), με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 2. Να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης της εγκεκριμένης περιοχής εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ για την Πέλλα*
 3. Να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 4. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 5. Την ημέρα της ένταξής τους στο πρόγραμμα να μην παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης

*Η περιοχή παρέμβασης ανήκει σε τέσσερις Δήμους (Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας & Σκύδρας) και περιλαμβάνει το σύνολο των Δημοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Αλμωπίας και Σκύδρας, ενώ από τους Δήμους Πέλλας και Έδεσσας εξαιρούνται οι Δημοτικές Κοινότητες Γιαννιτσών και Έδεσσας αντίστοιχα, οι οποίες έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 15.000 κατοίκους.

 • Καινοτόμος επιχειρηματικότητα στον εναλλακτικό τουρισμό
 • Προώθηση της εξωστρέφειας στον αγροδιατροφικό τομέα από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής στις εξετάσεις θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Κατόπιν της υποβολής της αίτησης συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στην Αναπτυξιακή Πέλλας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Συμμετοχής
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας,
 3. Αντίγραφα επίσημων εγγράφων όπου αναγράφονται: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ,
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών(τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο
 6. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού Εφορίας 2021
 7. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας
 8. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Ανανέωσης της κάρτας ανεργίας, όπου να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας (η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή μετά τις 04/11/2022),
 9. Αντίγραφο Βεβαίωσης Χρόνου Ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τη ΔΥΠΑ (θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά τη λήξη των αιτήσεων, δηλαδή μετά τις 04/11/2022),
 10. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (IBAN), όπου να είναι κύριος δικαιούχος ο/η Αιτών/ -ούσα
 11. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένηαπό το gov.gr, η οποία θα απευθύνεται στην Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.(ΑΝ.ΠΕ), στην οποία να δηλώνει ότι:
 • δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές
 • τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

2

Στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων με στενευμένα ολοκληρωμένα προγράμματα αναβάθμισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε δυναμικές ειδικότητες της τοπικής αγοράς εργασίας» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072551 θα υλοποιηθούν 3 θεματικά αντικείμενα κατάρτισης, που απευθύνονται συνολικά σε 60 άνεργους.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη μέριμνα θα παρασχεθεί σε μακροχρόνια ανέργους (και ιδιαίτερα ηλικίας άνω των 50 ετών).

 • 10 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού (45 λεπτών)
 • 228 ώρες κατάρτισης
 • εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων
 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΔΥΠΑ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι), με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 2. Να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης της εγκεκριμένης περιοχής εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ για την Πέλλα*
 3. Να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 4. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 5. Την ημέρα της ένταξής τους στο πρόγραμμα να μην παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης

*Η περιοχή παρέμβασης ανήκει σε τέσσερις Δήμους (Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας & Σκύδρας) και περιλαμβάνει το σύνολο των Δημοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Αλμωπίας και Σκύδρας, ενώ από τους Δήμους Πέλλας και Έδεσσας εξαιρούνται οι Δημοτικές Κοινότητες Γιαννιτσών και Έδεσσας αντίστοιχα, οι οποίες έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 15.000 κατοίκους.

 • Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης
 • Πωλητής λιανικής
 • Τεχνικός διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής στις εξετάσεις θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Κατόπιν της υποβολής της αίτησης συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στην Αναπτυξιακή Πέλλας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Συμμετοχής
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας,
 3. Αντίγραφα επίσημων εγγράφων όπου αναγράφονται: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ,
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών(τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο
 6. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού Εφορίας 2021
 7. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας
 8. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Ανανέωσης της κάρτας ανεργίας, όπου να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας (η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή μετά τις 04/11/2022),
 9. Αντίγραφο Βεβαίωσης Χρόνου Ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τη ΔΥΠΑ (θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά τη λήξη των αιτήσεων, δηλαδή μετά τις 04/11/2022),
 10. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (IBAN), όπου να είναι κύριος δικαιούχος ο/η Αιτών/ -ούσα
 11. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένηαπό το gov.gr, η οποία θα απευθύνεται στην Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.(ΑΝ.ΠΕ), στην οποία να δηλώνει ότι:
 • δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές
 • τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

3

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης, των δικτύων εφοδιασμού και διανομής, της βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος», με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072549 θα υλοποιηθούν τέσσερα (4) θεματικά αντικείμενα κατάρτισης, που απευθύνονται συνολικά σε 80 εργαζόμενους.

 • 76 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
 • εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων.
 1. Να είναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας
 2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 3. Να είναι κάτοικοι της εγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης.

Η περιοχή παρέμβασης ανήκει σε τέσσερις Δήμους (Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας & Σκύδρας) και περιλαμβάνει το σύνολο των Δημοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Αλμωπίας και Σκύδρας, ενώ από τους Δήμους Πέλλας και Έδεσσας εξαιρούνται οι Δημοτικές Κοινότητες Γιαννιτσών και Έδεσσας αντίστοιχα, οι οποίες έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 15.000 κατοίκους.

 • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης στον τομέα της αγροδιατροφής
 • Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
 • Ηλεκτρονικό επιχειρείν – Ηλεκτρονικό εμπόριο

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής στις εξετάσεις θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Κατόπιν της υποβολής της αίτησης συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στην Αναπτυξιακή Πέλλας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Συμμετοχής
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο
 4. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
 5. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
 6. Για τους εργαζομένους: βεβαίωση εργοδότη με ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ή μεταγενέστερη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας/ απόδειξης πληρωμής ή αντίγραφο ΑΠΔ.
 7. Για τους Εποχικά Εργαζόμενους: α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ, β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση και γ) Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.
 8. Για τους εργαζομένους σε αναστολή: Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/ εργοδότη (από το Πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ») ή εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζομένου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού από το «ΕΡΓΑΝΗ».
 9. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού Εφορίας 2021
 10. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr, η οποία θα απευθύνεται στην Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ), στην οποία να δηλώνει ότι:
 • είναι εργαζόμενος/-η του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση με επωνυμία «…………….» και ΑΦΜ «…………», ή εποχικά εργαζόμενος/-η,
 • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής

Από 10/10/2022 έως και 31/12/2022 (ώρα 24:00)

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση του Έργου μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πέλλας http://www.anpe.gr/.

Επικοινώνησε με τον εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό οργανισμό IDEA:

k.mouladoudi@ideatraining.gr
☎️ 2310546816
☎️ 2310532820

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω