Ανοιχτό Μοντέλο Εκπαίδευσης

Στην IDEA χτίζουμε ισχυρά επαγγελματικά προσόντα!

Εφαρμόζουμε ένα ανοιχτό μοντέλο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αξιοποιώντας τις Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας και με γνώμονα τα πλέον ενημερωμένα επιστημονικά δεδομένα του τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με την εμπειρία 30+ ετών στον χώρο της Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης σχεδιάζουμε και υλοποιούμε καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης που εφοδιάζουν τις καταρτιζόμενες και τους καταρτιζόμενους με ισχυρά «επαγγελματικά προσόντα», όπως αυτά ορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Οι Μέθοδοι Κατάρτισης που επιλέγουμε βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αναγράφονται στη ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (2020/C 417/01) καθώς και την Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025».

«Τα καινοτόμα και υψηλής ποιότητας συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παρέχουν στους ανθρώπους δεξιότητες για την εργασία, την προσωπική τους ανάπτυξη και την ιδιότητα του πολίτη, που τους βοηθούν να
προσαρμοστούν και να αξιοποιήσουν τη διττή ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, να αντιμετωπίσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και οικονομικούς κλυδωνισμούς, στηρίζοντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.»

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Νοεμβρίου 2020
σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα

Για περισσότερες πληροφορίες, βρείτε εδώ το σχετικό έγγραφο από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2.12.2020, C 417/1.

Τα προγράμματα της IDEA παρέχονται μέσω ενός κατάλληλου συνδυασμού ανοικτών, ψηφιακών και συμμετοχικών περιβαλλόντων μάθησης που ευνοούν τη μάθηση καθώς υποστηρίζονται από:

 • καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους και εργαλεία
 • προσομοιωτές με βάση ΤΠΕ
 • τεχνολογία προσβασιμότητας

Στο πλαίσιο βελτίωσης και αναβάθμισης των προγραμμάτων κατάρτισης, εκπονούμε μελέτες ώστε να εντάξουμε στο μοντέλο εκπαίδευσης της IDEA νέα εργαλεία όπως:

 • εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα
 • διεπιστημονική μάθηση και η μάθηση που βασίζεται στην εκπόνηση εργασιών
 • τεχνητή νοημοσύνη

Μέθοδοι Κατάρτισης

Συμμόρφωση με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων / GDPR (σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016)

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των υποστηρικτικών τεχνολογιών σχεδιάζονται και κατασκευάζονται λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα σενάρια χρήσης που διαφέρουν ανά κατηγορία αναπηρίας. Στην παρούσα περίπτωση θεωρούμε τις παρακάτω τρεις γενικές κατηγορίες αναπηρίας:

 • Άτομα με κινητικά προβλήματα στα άνω άκρα (σοβαρά ή ελαφρά)
 • Άτομα με προβλήματα στην όραση (περιορισμένη όραση, τύφλωση, δυσχρωματοψία, κ.α.)
 • Άτομα με διαταραχές της ακουστικής λειτουργίας (κωφοί, βαρήκοοι)

Στόχος λοιπόν είναι η παροχή πληροφοριακών συστημάτων των οποίων οι λειτουργικότητες και το περιεχόμενο παραμένουν προσβάσιμες από άτομα που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες αναπηρίας.

Ως απόρροια των παραπάνω, η προσφερόμενη πλατφόρμα και τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα αυτής παρέχουν:

 • Δυνατότητα αυξομείωσης μεγέθους του προβαλλόμενου κειμένου
 • Παροχή κειμένου περιγραφής σε στοιχεία εικόνας (alt text description)
 • Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αντίθεσης χρωμάτων στα επιμέρους περιβάλλοντα διεπαφής:
  • κείμενο έναντι φόντου σε περιεχόμενο
  • κείμενο έναντι φόντου σε στοιχεία ελέγχου (λ.χ. κουμπιά)
  • διαφοροποίηση χρωμάτων κατάδειξης της κατάστασης ενός στοιχείου ελέγχου (λ.χ. hover, active, pressed)
  • επισήμανση υπερσυνδέσμων
 • Κείμενο περιγραφής στοιχείων ελέγχου (λ.χ. κουμπιά)
 • Λογική διάταξη του περιβάλλοντος διεπαφής έτσι ώστε να διευκολύνεται η σειριακή ανάγνωση του περιεχομένου και η σειριακή πλοήγηση σε αυτό ή στις επιμέρους λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων
 • Δυνατότητα χρήσης του περιβάλλοντος με χρήση εναλλακτικών συσκευών κατάδειξης / πλοήγησης (trackballs, surface pads, joysticks, κ.α.)
 • Αναγνωσιμότητα περιβάλλοντος σε μεγέθυνση 200%.

Η χρήση των προσφερόμενων λειτουργιών δεν γίνεται κατόπιν οδηγιών που βασίζονται σε συγκεκριμένα σχήματα, μεγέθη, χρώματα ή θέση στοιχείων του περιβάλλοντος διεπαφής (και δεν απαιτεί την σχετική ικανότητα αναγνώρισης αυτών). Η χρήση των προσφερόμενων λειτουργιών  δεν γίνεται κατόπιν οδηγιών που βασίζονται σε ηχητικά μηνύματα ή ηχητικές ειδοποιήσεις. Το περιβάλλον παραμένει αναγνώσιμο ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό της οθόνης.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ)

Στην IDEA παρέχουμε τη δυνατότητα χρήσης ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης – ΟΣΤΚ, το οποίο θα είναι στη διάθεση όλων των εκπαιδευομένων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του κάθε έργου. Μέσω του ΟΣΤΚ παρέχεται στις καταρτιζόμενες και στους καταρτιζόμενους πρόσβαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και, ταυτόχρονα, είναι δυνατή και η πραγματοποίηση online μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκατάρτιση). Το ΟΣΚΤ παρέχει υψηλής ποιότητας συμβατικό εκπαιδευτικό υλικό (hard copy/pdf/e-books) και υψηλής ποιότητας ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό («ψηφιακή βιβλιοθήκη»)

Το περιβάλλον του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Τηλεκατάρτισης θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Το σύστημα εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου Sharable Content Object Reference Model – SCORM και εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ.

Προδιαγραφές SCORM

 • αμιγώς δικτυακή εφαρμογή δεν απαιτεί από την πλευρά των χρηστών/ διαχειριστών
 • εγκατάσταση κάποιου επιπλέον πακέτου λογισμικού
 • πλατφόρμα Moodle v.3.x
 • προδιαγραφές προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ

Το Moodle μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πλήρες, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικών διαδικασιών μια που εγγενώς περιέχει:

– Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης (LMS)
– Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού (LCMS) και
– Εφαρμογή Ανάπτυξης και Συγγραφής μαθημάτων (Authoring Tool)

Περιέχει επιπλέον:

 • Γλωσσική/Πολυγλωσσική Υποστήριξη
 • Διαχείριση μαθήματος
 • Γλωσσάρι (Glossary) – Λεξικό

Προσβασιμότητα

Στην IDEA δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό ψηφιακών και φυσικών περιβαλλόντων μάθησης φιλικών και σε ΑμεΑ, και που γενικά θα διασφαλίζουν ίδια  εμπειρία χρήσης (User Experience) στο σύνολο των καταρτιζομένων.

Οι βασικοί άξονες προσβασιμότητας των προσφερόμενων συστημάτων και ψηφιακού περιεχομένου είναι οι παρακάτω:

 • το περιεχόμενο και τα επιμέρους στοιχεία ελέγχου της όποιας διεπαφής παρουσιάζονται σε όλους τους τελικούς χρήστες με τρόπους που είναι σε αυτούς αντιληπτοί.
 • τα στοιχεία των περιβαλλόντων διεπαφής όπως επίσης και οι όποιες διαδικασίες πλοήγησης παραμένουν λειτουργικά και χρηστικά από όλους τους χρήστες.
 • το προβαλλόμενο περιεχόμενο και το σύνολο των λειτουργικοτήτων παραμένουν κατανοητές από όλους τους χρήστες.

Όλοι οι παραπάνω άξονες έχουν σκοπό την επαυξημένη υποστήριξη των ΑμεΑ και τη μεγιστοποίηση της πρόσβασης αυτών σε διαδικτυακά συστήματα και ηλεκτρονικό περιεχόμενο.