Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στον κλάδο των Μεταφορών

της Πράξης με MIS 5073449 «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών» .

Ώρες Ειδικότητες 📜 Εκπαιδευτικό Επίδομα 💰  Θέσεις 🧑‍🤝‍🧑
250 6 1.250 2.249

Ο Εκπαιδευτικός και Συμβουλευτικός Οργανισμός IDEA πρόκειται να υλοποιήσει μέρος του παραπάνω έργου, καλώντας τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα. 

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) στο πλαίσιο των Υποέργων 6-10 με Τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στο κλάδο των Μεταφορών» έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών» με MIS 5073449. Η παραπάνω πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο τoυ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Ειδικότερα, η IDEA πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης έξι (6) θεματικών αντικειμένων της παραπάνω δράσης, η οποία απευθύνεται συνολικά σε 2.249 εγγεγραμμένους/ες στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) από όλες τις Περιφέρειες 

Η παραπάνω ενέργεια στοχεύει στην απόκτηση πρόσθετων γνώσεων, βασικών και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση, σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον κλάδο των Μεταφορών που παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από τα εξής μέρη: 

 1. 6 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής ανά ωφελούμενο  
 2. 250 ώρες κατάρτισης, που περιλαμβάνουν: 
  • 170 ώρες θεωρητικής κατάρτισης για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, στον κλάδο των Μεταφορών και  
  • 80 ώρες Πρακτικής Άσκησης  
 3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων  
 4. Εκπαιδευτικό Επίδομα: 1.250 ευρώ (5€/ώρα, μεικτά) 

Τα αντικείμενα κατάρτισης που μπορείς να επιλέξεις είναι:  

 • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης 
 • Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών/ Διαλογέας 
 • Χειριστής/τρια Ανυψωτικών Μηχανημάτων 
 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου E-Commerce 
 • Πωλητής/τρια -Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου 

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ώρα κατάρτισης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα είναι απαραίτητο: 

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους 
 2. Να έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) και να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική)ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι 
 3. Να έχουν αποφοιτήσει τουλάχιστον από την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) 
 4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης 
 5. Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη 

Τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος οφείλει να αναρτήσει ψηφιακά κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι: 

 1. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών που δήλωσε στην αίτηση (απολυτήριο, τίτλος άλλων σπουδών, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ)  
 2. Βεβαίωση Ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης 
 3. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού
 4. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφονται τα: Α.Μ.Α., ΑΜΚΑ, ΑΦΜ
 5. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 6. Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή ΥΔ θεωρημένη από δημόσια αρχή, (η οποία θα απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας), και να αναφέρει ότι: 
  • Αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, 
  • Την ημέρα υποβολής της αίτησης είμαι άνεργος/η, 
  • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή 
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν ήδη να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://apko05.uhc.gr/p/m/aplymail_ApkoPRJ2/el-gr    
 • Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επιμέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν, και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων
 • Η μη ορθή συμπλήρωση της αίτησης, ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και οριστική υποβολή της αίτησης, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη
 • Κάθε αιτών/ούσα καλείται να δηλώσει την προτίμηση του/της κατά την υποβολή της αίτησης, ως προς τον τρόπο υλοποίησης των ενεργειών στο πλαίσιο του έργου (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτό μοντέλο), καθώς επίσης, και αν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε περίπτωση που προκρίνει το μοντέλο εξ αποστάσεως συμμετοχής του στη δράση. Σημειώνεται όμως ότι, για τον τελικό τρόπο υλοποίησης, θα ληφθούν υπόψη και λοιποί παράγοντες, όπως η γεωγραφική κατανομή των ωφελούμενων, τυχόν συνθήκες υγειονομικής κρίσης, ο αριθμός κατάλληλών εκπαιδευτών, οι οποίοι είναι ολιγάριθμοι σε όλη την επικράτεια κ.α.  

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής απευθύνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος : https://apko05.uhc.gr/ 

ή στην IDEA training

Υπεύθυνες Επικοινωνίας: 

κα. Ιωάννα Λαγάκη  

κα. Γιώτα Νικόλτσιου 

Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00-20:00 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω