Idea image

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες με την μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (voucher)

Αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα ο Β’ κύκλος του προγράμματος

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

Αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για εργαζομένους.

Με το κύρος 30+ ετών στον χώρο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA training προσφέρει 5 σύγχρονα εγκεκριμένα προγράμματα σε ειδικότητες αιχμής στον τομέα της Ψηφιακής και Πράσινης Απασχόλησης. Η IDEA training έχει ενταχθεί στο Εγκεκριμένο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο πλαίσιο της δράσης:

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα αφορούν 4 ειδικότητες αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων και 1 ειδικότητα αναβάθμισης «πράσινων» δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών έκαστο, και επιδότηση 400€. Οι ωφελούμενες και οι ωφελούμενοι καλούνται να επιλέξουν το αντικείμενο που τους ταιριάζει, με βάση το δικό τους επαγγελματικό προφίλ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος ή στην IDEA training

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα. Χριστίνα Κατσαρού

Η δράση απευθύνεται σε 30.000 εργαζομένους στον Ιδιωτικό Τομέα όλων των κλάδων της Οικονομίας, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων (upskilling) και την επανειδίκευση (reskilling) του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες, με στόχο την απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζόμενων και την βελτίωση της παραγωγικότητάς τους.

 1. Θεωρητική κατάρτιση των εργαζομένων – ωφελουμένων διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης που θα επιλεγεί από τους ωφελούμενους. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (συνδυασμός διά ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση) σε καινοτόμα αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά εργασίας.
 2. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024.
 3. Εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ (5 ευρώ ανά διδακτική ώρα).

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Να είναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας, με σύμβαση εργασίας οποιασδήποτε μορφής (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησής τους.
 3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Κατά την υποβολή της αίτησής σας θα χρειαστεί να αναρτηθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ
 2. Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι, για όσες και όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη υποχρεωτικά μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνετε ότι:

α. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης – Next GenerationEU, της δράσης 16913 Νέα Στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων, «sub 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)

β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

 1. Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης Αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο/η ωφελούμενος/η (προαιρετικά, δεν απαιτείται).

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω

  Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

  ESPA