Καριέρα στην IDEA

Στην IDEA δεχόμαστε καθ’όλη τη διάρκεια του έτους αιτήσεις από:

– εισηγητές και εισηγήτριες αντικειμένων κατάρτισης με πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ

– καθώς και από Συμβούλους σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επιχειρηματικότητας

Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλείστε να στείλετε το επικαιροποιημένο CV σας και μία συνοδευτική επιστολή στο hr@ideatraining.gr.

Για τις τρέχουσες θέσεις εργασίας κάντε κλικ εδώ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Η IDEA training-Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση του/της Junior Project Manager – Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης Προγραμμάτων Κατάρτισης για τη διοικητική υποστήριξη έργων. Στην IDEA χτίζουμε ισχυρά προσόντα εδώ και 30 χρόνια!

Η θέση αφορά τα γραφεία της IDEA training στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το Τμήμα Προγραμμάτων Κατάρτισης. Γνωρίστε την εταιρία μας μέσα από μία περιήγηση στην επίσημη ιστοσελίδα www.ideatraining.gr

Περιγραφή θέσης:

 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών και αιτήσεων
 • Συντονισμός των Προγραμμάτων Κατάρτισης
 • Τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία με καταρτιζόμενους/ες και εισηγητές/εισηγήτριες
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για τη συνολική επίβλεψη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοινωνικών/Πολιτικών Επιστημών)
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (με έμφαση στο Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Ευχέρεια χρήσης λόγου στην Ελληνική γλώσσα σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Υψηλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και επικοινωνίας στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Κατοχή τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 • Εξοικείωση με Προγράμματα Κατάρτισης και την Εκπαίδευση Ενηλίκων γενικότερα
 • Δύο χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία
 • Πολύ καλός χειρισμός της Αγγλικής γλώσσας (άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο)

  

Ωράριο απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 ώρες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr@ideatraining.gr  τα παρακάτω, με subject: “Junior_PM _230901”, έως τις 27/09/2023:

 • Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά (κατά προτίμηση σε μορφή Europass CV)
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Η IDEA training εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή της Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία. Κατά την εξέταση των βιογραφικών και των επιστολών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Όλες και όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εντός 2 εβδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας, ανεξαρτήτως της επιλεξιμότητάς τους ή μη.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Η IDEA training-Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση του/της Senior Project Manager – Στέλεχος Διοίκησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Κατάρτισης. Στην IDEA χτίζουμε ισχυρά προσόντα εδώ και 30 χρόνια!

Η θέση αφορά τα γραφεία της IDEA στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το Τμήμα Προγραμμάτων Κατάρτισης. Γνωρίστε την εταιρία μας μέσα από μία περιήγηση στην επίσημη ιστοσελίδα www.ideatraining.gr

Περιγραφή θέσης:

 • Συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων.
 • Διοικητική Υποστήριξη και Οικονομική Διαχείριση.
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων και αποτελεσμάτων του έργου.
 • Παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών.
 • Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων οικονομικών αναφορών, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε πρόγραμμα.
 • Εκπόνηση των απαιτούμενων παραδοτέων με αυστηρή τήρηση προθεσμιών.
 • Επικοινωνία με Αναθέτουσες και Διαχειριστικές αρχές και με λοιπούς Εταίρους των έργων.
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών, ετήσιων και τελικών εκθέσεων επίδοσης φυσικού αντικειμένου.
 • Οργανωτικότητα, διαχείριση χρόνου, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, αυστηρή τήρηση προθεσμιών.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κοινωνικών/Πολιτικών Επιστημών)
 • Τριετής επαγγελματική εμπειρία σε θέση Project Manager, σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ή και άλλον παρεμφερή οργανισμό
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (με έμφαση στο Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Ευχέρεια χρήσης λόγου στην Ελληνική γλώσσα σε προφορικό και γραπτό επίπεδο (τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με πελάτες, φορείς του Δημοσίου, επιστολές, κ.ά.)
 • Υψηλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και επικοινωνίας στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Κατοχή τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 • Εργασιακή εμπειρία σε ΚΕΚ/Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
 • Γνώση του πληροφοριακού συστήματος Argus ERP
 • Πολύ καλός χειρισμός της Αγγλικής γλώσσας (άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο)

Ωράριο απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 ώρες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr@ideatraining.gr  τα κάτωθι, με subject: “Senior_PM _230902 ”, έως τις 27/09/2023:

 • Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά (κατά προτίμηση σε μορφή Europass CV)
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Η IDEA training εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή της Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία. Κατά την εξέταση των βιογραφικών και των επιστολών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Όλες και όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εντός 2 εβδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας, ανεξαρτήτως της επιλεξιμότητάς τους ή μη.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.