Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ

Ώρες Προγράμματα 📜 Εκπαιδευτικό Επίδομα 💰  Ωφελούμενοι🧑‍🤝‍🧑
400 27 2000€ 1750
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – I.DE.A. Ε.Π.Ε. ΚΔΒΜ

Ο Εκπαιδευτικός και Συμβουλευτικός Οργανισμός I.DE.A. ΕΠΕ, μέλος της αναδόχου ένωσης εταιριών «UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΕ – I.DE.A. ΕΠΕ», πρόκειται να υλοποιήσει μέρος του παραπάνω έργου, καλώντας τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους ανέργους από τις περιοχές Παρέμβασης ΔΑΜ, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα κατάρτισης.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράση με τίτλο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ», με MIS 6001061, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».

Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Η δράση αφορά σε 1.750 ωφελούμενους άνεργους προερχόμενους αποκλειστικά από τις παρακάτω Περιφέρειες-Δήμους:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1260
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 95
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΔΗΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ και ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69
ΚΡΗΤΗ 224
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 102
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1750

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 2.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων)

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • 6 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (διάρκειας 45’)
 • 120 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε ήπιες διαθεματικές δεξιότητες (Soft Skills)
 • 240 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε οριζόντιες ψηφιακές δεξιότητες
 • 40 ώρες Πρακτική άσκηση ( δύνανται να υλοποιηθούν με case studies)
 • Εξετάσεις για λήψη επαγγελματικής Πιστοποίησης

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων σε χίλιους επτακόσιους πενήντα (1.750) ανέργους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου (περιοχές Παρέμβασης ΔΑΜ). Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι  να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές  τους λαμβάνοντας εξειδικευμένη κατάρτιση σε νέες ειδικότητες της Ψηφιακής Οικονομίας και να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους με στόχο την προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, όπως επιβάλλει η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητά, σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για πλήρη παύση της εξόρυξης και της χρήσης του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2028.

 • Βασικές και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες – Διαδικτυακή συνεργασία και τηλεργασία
 • Χειρισμός H/Y και Διαχείριση Αρχείων (Windows 11)
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινητών Συσκευών
 • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Επεξεργασία Κειμένου (Word 2016)
 • Επεξεργασία Κειμένου (Word 2021)/ Core
 • Επεξεργασία Κειμένου (Word 2021)/ Advanced
 • Υπηρεσία Διαδικτύου (Internet Advanced)
 • Υπηρεσία Διαδικτύου (Edge)
 • Παρουσιάσεις (PPT 2016)
 • Παρουσιάσεις (PPT 2021)/Core
 • Παρουσιάσεις (PPT 2021)/Advanced
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2016)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2021 – Core)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2021 – Advanced)
 • Βάσεις Δεδομένων (Access 2016)
 • Βάσεις Δεδομένων (Access 2021)/Core
 • Βάσεις Δεδομένων (Access 2021)/Advanced
 • Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
 • Προγραμματιστής Ανοικτού Λογισμικού
 • Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 • Ειδικός σε Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D
 • Συστήματα GIS
 • Εφαρμογές γεωπληροφορικής στον πρωτογενή τομέα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), εξαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών 6,45%. Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: 400ώρες κατάρτισης x 5,00=2.000€

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ(Πρώην ΟΑΕΔ), με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η ατομική συνεδρία συμβουλευτικής), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να είναι κάτοικοι των περιφερειακών ενοτήτων Δυτικής Μακεδονίας, Νομού Μεσσηνίας – Δήμος Οιχαλίας, Νομού Αρκαδίας – Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης και Γορτυνίας, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους
 • Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω διοικητικές περιφέρειες και δήμους της χώρας επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

Κριτήρια επιλογής Μόρια
ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30
1 12 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 12
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ 1/ΜΗΝΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 30
ΑΤΟΜΙΚΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30
2 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 0 – 3500€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 0-7000€ 30
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 3501 – 5000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 7001-10000€ 20
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 5001 – 8000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 10001 – 16000€ 10
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 8001-12000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 16001 – 26000€ 5
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΟΡΙΩΝ 60

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης- Προθεσμία

 • Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλλει αίτηση, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του έργου: https://anergoidam.oe-e.gr (να γίνει υπερσύνδεσμος)
 • Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από 26/02/2024 στις 12:00 και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των αιτούντων.

Τα δικαιολογητικά που ο/η υποψήφιος/α οφείλει να αναρτήσει ψηφιακά κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
 • Βεβαίωση χρόνου Ανεργίας (με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης)
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο, η οποία μπορεί να εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας: https://www.gov.gr/updates/features/bebaiose-monimes-katoikias
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο του Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του τελευταίου φορολογικού έτους
 • Υπεύθυνη δήλωση από το https://www.gov.gr/ ή μέσω ΚΕΠ (ή άλλο Δημόσιο Φορέα) ή με απλή χειρόγραφη υπογραφή, με την οποία θα δηλώνεται:
  1. ΑΦΜ : ….
  2. ΑΜΚΑ: …..
  3. Αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
  4. Δεν διατηρώ τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
  5. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://anergoidam.oe-e.gr/  ή στην IDEA training:

Υπεύθυνες Επικοινωνίας: Ελένη Πανέτσου, Φωτεινή Τεκτονίδου

Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00-20:00

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω