Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας

της Πράξης με MIS 5076636

Ώρες Θεσεις 🧑‍🤝‍🧑 Εκπαιδευτικό Επίδομα 💰  Αντικείμενα Κατάρτισης 📜
390 1950 1.950 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων και της ανάρτησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι η  Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 23.59.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

Το ΤΕΕ-Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με Κωδικό MIS 5076636 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».  

Η Πράξη διενεργείται σύμφωνα με: (α) την Πρόσκληση με κωδ. ΑΠΚΟ 07 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4678 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου και Κοινωνικών Υποθέσεων, (β) την με αρ. πρ. 1.2533/31-05-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΤΕ46ΜΤΛΚ-Λ3Η) Απόφαση Ένταξης και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Ο Εκπαιδευτικός και Συμβουλευτικός Οργανισμός I.DE.A. ΕΠΕ πρόκειται να υλοποιήσει μέρος του παραπάνω έργου, καλώντας τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους διπλωματούχους/ες και πτυχιούχους/ες μηχανικούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα κατάρτισης. 

Η Δράση αποσκοπεί στη εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων 1.950 ανέργων διπλωματούχων-πτυχιούχων τεχνικής-πολυτεχνικής κατεύθυνσης ηλικίας έως 29 ετών, εγγεγραμμένων στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα τους, καθώς και να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από τα εξής μέρη: 

 1. 12 συνεδρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (διάρκειας 45’)  
 2. 390 ώρες κατάρτισης εκ των οποίων: 
  • 190 ώρες (SoftSkills – Οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις) και  
  • 200 ώρες (New Skills – Εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα)  
 3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων  
 4. Εκπαιδευτικό Επίδομα: 1.950 ευρώ μεικτά 
 1. Διοίκηση & Διαχείριση Έργων 
 2. Στέλεχος Διαχείρισης και Ασφάλειας Ποιότητας Τροφίμων
 3. Υπεύθυνος/η Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων
 4. Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων – Πράσινες & Κοινωνικές Δημόσιες Συμβάσεις – Κρατικές Ενισχύσεις
 5. Θεσμικό & Νομικό Πλαίσιο στον Τομέα της Ενέργειας, Εξοικονόμηση & Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
 6. Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Buildings (Πρόγραμμα BIM)
 7. Ολοκληρωμένα Συστήματα Μελετών και Διαχείριση Έργων 
 8. Ειδικός/η Συστημάτων GIS 
 9. Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D 
 10. Ειδικόςσε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ 
 11. Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00€/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος/η ωφελούμενη x 5,00 €.  

Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 390 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.950€. 

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα είναι απαραίτητο: 

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.  
 2. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 3. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη.  
 4. Να μην έχουν κλείσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
 5. Να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής–πολυτεχνικής κατεύθυνσης από σχολές της Ελλάδας ή του εξωτερικού με αναγνωρισμένο πτυχίο από το ΔΟΑΤΑΠ.  
 6. Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΜΟΡΙΑ 
  1. ΑΝΕΡΓΙΑ-ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 30 
12 μήνες συνεχούς ανεργίας    12 μόρια 
Για κάθε μήνα ανεργίας επιπλέον των 12 μηνών    1/μήνα με σύνολο έως 30 μόρια 
  2. ΑΤΟΜΙΚΟ Η΄ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: 30  
Ατομικό από το 0-3.500€  ή Οικογενειακό από 0-7.000€    30 
Ατομικό από 3.501-5.000€  ή Οικογενειακό από 7.001-10.000€    20 
Ατομικό από 5.001-8.000€ ή Οικογενειακό από 10.001-16.000€    10 
Ατομικό από 8.001-12.000€ ή Οικογενειακό από 16.001-26.000€    5 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΟΡΙΩΝ    60 
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν ήδη να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apko07.tee.gr/
 • Η μη ορθή συμπλήρωση της αίτησης, ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και οριστική υποβολή της αίτησης, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη. 
 • Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης εφόσον πληρούνται οι επιμέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν, και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.
 • Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου το ΤΕΕ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο τηλεφωνικό κέντρο 2103291300 (ώρες επικοινωνίας 10:00-17:00) και μέσω Helpdesk (e-mail: apko07@central.tee.gr) 

Τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος οφείλει να αναρτήσει ψηφιακά κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι: 

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας  
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 3. Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας (με ημερομηνία υποβολής της αίτησης)   
 4. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο : 
  • ΑΔΤ
  • ΑΦΜ.
  • ΑΜΑ* *σε περίπτωση που ο ωφελούμενος/η ωφελούμενοι δεν διαθέτει ΑΜΑ. θα πρέπει να εκδοθεί ΑΜΑ με βεβαίωση που θα του διαθέσει το ΤΕΕ, εφόσον επιλεγεί για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και πριν από την έναρξη της κατάρτισης. 
 5. Αντίγραφο του Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2021. 
 6. Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο ΤΕΕ), και όπου θα δηλώνεται ότι: 
  • Αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, 
  • Δεν έχω μαθητική ή σπουδαστική ιδιότητα. 
  • Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. 
  • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή. 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:  

 https://apko07.tee.gr

ή στην IDEA training

 • στα τηλέφωνα: 2310546816, 2310532820, 2310515506 και
 • στο e-mail: tee@ideatraining.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα. Αρβανιτίδου Εύα

Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00-20:00 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω