Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας

της Πράξης με MIS 5075932

Ώρες Θεσεις 🧑‍🤝‍🧑 Εκπαιδευτικό Επίδομα 💰  Αντικείμενα Κατάρτισης 📜
380 2000 1.900 9

Ο Εκπαιδευτικός και Συμβουλευτικός Οργανισμός IDEA πρόκειται να υλοποιήσει μέρος του παραπάνω έργου, καλώντας τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα. 

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με: (α) την Πρόσκληση με κωδ. ΑΠΚΟ 07 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4678 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου και Κοινωνικών Υποθέσεων, (β) την με Α.Π. 1.2531 31/05/2021 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με MIS 5075932. 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ και από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). 

Ο Εκπαιδευτικός και Συμβουλευτικός Οργανισμός I.DE.A. ΕΠΕ πρόκειται να υλοποιήσει μέρος του παραπάνω έργου, καλώντας τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα. 

Η Πράξη στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων 2.000 ανέργων πτυχιούχων οικονομολόγων ηλικίας έως 29 ετών, εγγεγραμμένων στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) από όλες τις περιφέρειες, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα των Οικονομικών, καθώς και να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Ειδικότερα, το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από τα εξής μέρη: 

 1. 12 συνεδρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (διάρκειας 45’)  
 2. 380 ώρες κατάρτισης εκ των οποίων: 
  • 180 ώρες (SoftSkills – Οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις) και  
  • 200 ώρες (New Skills – Εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα)  
 3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων  
 4. Εκπαιδευτικό Επίδομα: 1.900 ευρώ μεικτά 
 1. Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα
 2. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 3. Οικονομική Ανάλυση
 4. Διοίκηση και Διαχείριση Έργου
 5. Διαχείριση Αφερεγγυότητας 
 6. Εσωτερικός Έλεγχος
 7. Προχωρημένες Δεξιότητες Χρήσης Εφαρμογών Γραφείου (Advanced Excel) για υπαλλήλους Οικονομικής Κατεύθυνσης
 8. Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Fintech)
 9. Παροχή Υπηρεσιών και Ανάλυσης των Οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (Economics of Cyber Security) 

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ την ώρα (5,00€/ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς, η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι: 380 ώρες κατάρτισης x 5,00€ = 1.900,00€ μεικτά. 

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα είναι απαραίτητο: 

 1. Να έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. 
 2. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 3. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους. 
 4. Να μην έχουν κλείσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη. 
 5. Να έχουν πτυχίο Οικονομικής Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
 6. Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. 
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν ήδη να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apko.oe-e.gr
 • Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης, (ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών/η αιτούσα θα υποβάλει οριστικά την αίτησή του/της η οποία πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά) εφόσον πληρούνται οι επιμέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν, και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων. 

Τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος οφείλει να αναρτήσει ψηφιακά κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι: 

 1. Βεβαίωση Ανεργίας (με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης)
 2. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο Ο.Ε.Ε.), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ, τον αριθμό τους αστυνομικής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ ότι:
  • ΑΔΤ: ……………
  • ΑΦΜ: ………….
  • ΑΜΚΑ: ………..
  • Αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, 
  • Αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, 
  • Δεν είμαι μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια. 
  • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή 
 3. Τίτλοι σπουδών «Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», (οι οποίοι αποκτήθηκαν στην Ελλάδα) και αφορούν κατόχους τίτλου σπουδών των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών και κατόχους τίτλων σπουδών συγκεκριμένων οικονομικών τμημάτων των (πρώην) ΤΕΙ-Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
  Αναφορικά δε με τους τίτλους σπουδών οι οποίοι αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, αυτοί δύναται να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στην έννοια της «Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», μόνο εφόσον έχουν τύχει της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας ή ισοτιμίας του ν. 3328/2005.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:  https://apko.oe-e.gr/p/m/apko_project/el-GR 

ή στην IDEA training

 • στα τηλέφωνα: 2310546816, 2310532820, 2310515506 και
 • στο e-mail: oee@ideatraining.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 

κα. Νεστορίδου Δώρα

Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00-20:00 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω