Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε επισφαλείς θέσεις στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου

με κωδ. ΟΠΣ 6001319

Ώρες Προγράμματα Εκπαιδευτικό Επίδομα   Ωφελούμενοι‍‍
220 20 1100€ 3000
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – I.DE.A. Ε.Π.Ε. ΚΔΒΜ

Ο Εκπαιδευτικός και Συμβουλευτικός Οργανισμός IDEA πρόκειται να υλοποιήσει μέρος του παραπάνω έργου, και καλεί τους υποψήφιους ωφελούμενους και ωφελούμενες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε επισφαλείς θέσεις στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» με κωδ. MIS 6001319.

Η δράση χρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Η δράση αφορά στην παροχή συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε 3.000 εργαζόμενους ή/και αυτοαπασχολούμενους όλων των ειδικοτήτων συνολικά στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και σε επιλεγμένους Δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου (Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας).

Βασικός σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προσανατολισμένων σε θεματολογία που σχετίζεται με τις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις της Οικονομίας και του νέου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο επιβάλλει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται με την ψηφιακή και πράσινη οικονομία (Digital – Green Skills). Οι ενέργειες κατάρτισης στοχεύουν επίσης στην κατάρτιση / επανακατάρτιση των ωφελούμενων στις περιοχές ενδιαφέροντος ΔΑΜ για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), όπως είναι η καινοτομία, επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων, προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη, κ.λπ., οι οποίες επιτρέπουν την προσαρμογή και ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε νέο ή αναδυόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

 • 17 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας (διάρκειας 45’)
 • 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες διαθεματικές δεξιότητες (Soft Skills)
 • 140 ώρες θεωρητικής κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες
 • Εξετάσεις για λήψη επαγγελματικής Πιστοποίησης
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα: έως 1.100 ευρώ μικτά

Για το σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης δίνεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 1. Βασικές και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες – Διαδικτυακή συνεργασία και τηλεργασία
 2. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 3. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινητών Συσκευών
 4. Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
 5. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
 6. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 7. Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
 8. Προγραμματιστής Ανοικτού Λογισμικού
 9. Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 10. Ειδικός σε Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D
 11. Συστήματα GIS
 12. Τήρηση Περιβαλλοντικών Όρων σε έργα και δραστηριότητες
 13. Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
 14. Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 15. Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 16. Κυκλική οικονομία και πρωτογενής τομέας. Προσαρμογές στη διαχείριση των οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων περιοχών στις διαδικασίες μετάβασης
 17. Φυσικές καταστροφές. Πρόληψη, διαχείριση, αποκατάσταση-Χρήση νέων τεχνολογιών
 18. Προγραμματισμός smartbuildings (πρόγραμμα bim)
 19. Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας ΑΠΕ
 20. Εφαρμογές γεωπληροφορικής στον πρωτογενή τομέα, αξιοποίηση σύγχρονων εφαρμογών, τεχνολογίας και λογισμικών.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 € / ώρα κατάρτισης). Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €.

Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 220 ώρες κατάρτισης x 5 ευρώ́ = 1.100,00 ευρώ.

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον καταρτιζόμενο θα γίνει ως εξής: Με την  αποδεδειγμένη επιτυχή ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, του προγράμματος κατάρτισης έως και τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης, ο καταρτιζόμενος δικαιούται να λάβει ποσοστό έως 70% του ανωτέρω προσδιοριζόμενου ύψους εκπαιδευτικού επιδόματος, ενώ με την αποδεδειγμένη επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης και την λήψη αυτής, ο καταρτιζόμενος δικαιούται να λάβει και το υπόλοιπο 30% του εκπαιδευτικού επιδόματος.

 • Να είναι από 18 ετών και άνω
 • Να είναι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται, ή/και να είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής.
 • Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.
 • Να είναι κάτοικοι ή να εργάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα (έδρα / υποκατάστημα / παράρτημα / γραφείο) ή αντίστοιχα να είναι αυτοαπασχολούμενοι στους δήμους και τις περιφέρειες που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση στην ενότητα «2.3 Κατανομή Καταρτιζόμενων».

Ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την συμπερίληψη τους στον Πίνακα Ωφελούμενων / Καταρτιζόμενων, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών θα ΥΠΟΒΑΛΕΙ οριστικά την αίτησή του η οποία πρέπει να συνοδεύεται απ΄ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής).

Διευκρινίζεται ότι προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα οριστικής υποβολής της αίτησης η οποία θα προκύπτει από το ψηφιακό αντίγραφο της αίτησης του υποψήφιου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχείων και την ημερομηνία / ώρα (σε επίπεδο δευτερολέπτου).

 • Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλλει αίτηση, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του έργου: https://katartisi-dam.eydevek.gr/
 • Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 00:00:01, και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των αιτούντων.

Τα δικαιολογητικά που ο/η υποψήφιος/α οφείλει να αναρτήσει ψηφιακά κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι:

Περίπτωση Α – Εργαζόμενοι:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
 • Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Βεβαίωση προϋπηρεσίας που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ, ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ, ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης ή αντίγραφο της αναστολής εργασίας). Ειδικά για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο. Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω https://www.gov.gr/updates/features/bebaiose-monimes-katoikias ) ή Λογαριασμό Ο.Κ.Ω.: Ηλεκτρισμός/Φυσικό Αέριο ή Νερό ή Μίσθωση κατοικίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο/η Αιτών/ούσα είναι κάτοικος περιοχών που αφορά η δράση (Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα είναι φιλοξενούμενος/η στην κατοικία όπου διαμένει και δε διαθέτει λογαριασμό Ο.Κ.Ω. στο όνομά του/της θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής του/της Δήλωσης (Ε1) για το περασμένο οικονομικό, στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται ή Ατομικός Πίνακας Προσωπικού Ε4, προκειμένου να αποδεικνύεται ο τόπος εργασίας των υποψηφίων.
 • Αντίγραφο τίτλου εκπαίδευσης,
 • Υπεύθυνη δήλωση από το http://www.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ (ή άλλο Δημόσιο Φορέα) ή με απλή χειρόγραφη υπογραφή, με την οποία θα δηλώνεται:
  • Αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
  • Την ημέρα υποβολής της αίτησης είμαι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση με επωνυμία «…………….» και ΑΦΜ «…………», ή εποχικά εργαζόμενος/η.
  • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και
  • τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

Περίπτωση Β – Αυτοαπασχολούμενοι:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
 • Αποδεικτικά επιχειρηματικής δραστηριότητας: Εκτύπωση από το taxis – Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης
 • Υπεύθυνη δήλωση από το http://www.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ (ή άλλο Δημόσιο Φορέα) σχετικά με το ύψος των ενισχύσεων DE minimis που έχουν λάβει τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (τρέχον έτος συν τα 2 προηγούμενα) σύμφωνα και με τα τηρούμενα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα https://www.sorefsis.gr/.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο. Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω https://www.gov.gr/updates/features/bebaiose-monimes-katoikias ) ή Λογαριασμό Ο.Κ.Ω.: Ηλεκτρισμός/Φυσικό Αέριο ή Νερό ή Μίσθωση κατοικίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο/η Αιτών/ούσα είναι κάτοικος περιοχών που αφορά η δράση (Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα είναι φιλοξενούμενος/η στην κατοικία όπου διαμένει και δε διαθέτει λογαριασμό Ο.Κ.Ω. στο όνομά του/της θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής του/της Δήλωσης (Ε1) για το περασμένο οικονομικό, στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται ή Εκτύπωση από το taxis – Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης για τους αυτοαπασχολούμενους.
 • Αντίγραφο τίτλου εκπαίδευσης,
 • Υπεύθυνη δήλωση από το http://www.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ (ή άλλο Δημόσιο Φορέα) ή με απλή χειρόγραφη υπογραφή, με την οποία θα δηλώνεται:
  • ΑΦΜ : ….
  • ΑΜΚΑ: …..
  • Αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
  • Την ημέρα υποβολής της αίτησης είμαι αυτοαπασχολούμενος.

Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:

https://katartisi-dam.eydevek.gr/   ή στην IDEA training

Υπεύθυνες Επικοινωνίας: Καρυπίδου Ιωάννα, Αρβανιτίδου Εύα, Αλαματίδου Αναστασία

Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00-20:00

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω