Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων

ηλικίας 25 έως 45 ετών

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – I.DE.A. Ε.Π.Ε. ΚΔΒΜ

Με το κύρος 30+ ετών στον χώρο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA training προσφέρει 5 σύγχρονα εγκεκριμένα προγράμματα σε ειδικότητες αιχμής στον τομέα της Ψηφιακής και Πράσινης Απασχόλησης. Η IDEA training έχει ενταχθεί στο Εγκεκριμένο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο πλαίσιο της δράσης:

«Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών»

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

Η Δράση απευθύνεται σε έως 10.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με στόχο αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση ανέργων ηλικίας 25-45 ετών σε τομείς υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες και η ένταξη των ωφελούμενων που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα και πιστοποιηθούν σε πρόγραμμα επιδοτούμενης 6μηνης απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η Δράση διακρίνεται σε δύο φάσεις :

 • Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) αφορά σε κατάρτιση και πιστοποίηση, σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, για έως 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ηλικίας 25 έως 45 ετών, οι οποίοι έχουν υποδειχθεί σε επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και έχουν προεπιλεγεί από αυτές.

 • Πρόγραμμα Απασχόλησης με 6μηνη πρόσληψη

Σκοπός του προγράμματος απασχόλησης είναι η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εφαρμόσουν και να εξασκήσουν τις αποκτηθείσες δεξιότητες και γνώσεις από το πρόγραμμα ΣΕΚ, που ολοκλήρωσαν και από το οποίο έλαβαν πιστοποίηση.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει :

 1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στη Δ.ΥΠ.Α. διάρκειας 80 ωρών (60 ώρες σύγχρονη και 20 ώρες ασύγχρονη) ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης που θα επιλεγεί από τους ωφελούμενους
 • Εκπαιδευτικό επίδομα έως 400,00€
 1. Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Εξάμηνη επιχορηγούμενη από τη ΔΥΠΑ απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε θέσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας όπου η ΔΥΠΑ θα καλύπτει το 100% του μισθού και των εισφορών κατά την απασχόληση των ανέργων ηλικίας 25-30 ετών (έως 6.132 ευρώ ανά θέση εργασίας) ή το 80% κατά την απασχόληση των ανέργων ηλικίας 31-45 ετών (έως 4.906 ευρώ ανά θέση εργασίας).

Οι αιτούντες πρέπει:

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 45ο έτος της ηλικίας τους, κατά την ημερομηνία υπόδειξης από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2)
 2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)
 3. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει με τον εργασιακό τους σύμβουλο σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
 4. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
 5. Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει να διατηρήσουν ενεργό το δελτίο ανεργίας τους καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής/χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις.

Η αναζήτηση και η υπόδειξη στην επιχείρηση γίνεται μέσω συστατικού σημειώματος εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής/χρηματοδότησης. Η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών προεπιλέγει μεταξύ των προτεινόμενων υποψηφίων τον κατάλληλο για τη θέση και ενημερώνει σχετικά την πλατφόρμα eServices ΔΥΠΑ.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι που λαμβάνουν συστατικό σημείωμα και προεπιλέγονται από τις επιχειρήσεις, οφείλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε πρόγραμμα ΣΕΚ στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του Δράσης: Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» το οποίο θα πρέπει να το ολοκληρώσουν σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της κατάρτισης και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος ΣΕΚ.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι επιλέγουν το αντικείμενο της κατάρτισης το οποίο αφορά σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες. Αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικής φόρμας σε πρόγραμμα ΣΕΚ αποστέλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο από τον ωφελούμενο στο ΚΠΑ2 από το οποίο έλαβε συστατικό σημείωμα προκειμένου να ενημερωθεί ο αρμόδιος εργασιακός σύμβουλος που παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ωφελούμενος δικαιούται να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα ΣΕΚ, στο πλαίσιο της ίδιας δράσης και να μην έχει παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα ΣΕΚ στο πλαίσιο διαφορετικών δράσεων, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών του άρθρου 30 του ν.4144/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα παραπάνω υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από τον δυνητικά ωφελούμενο η οποία και ελέγχεται με τα στοιχεία της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ.

Η πρόσληψη των ωφελουμένων ανέργων από τις επιχειρήσεις, πραγματοποιείται αποκλειστικά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και πιστοποίηση της κατάρτισης

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής απευθύνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος dypa.gov.gr ή στην IDEA training:  

Υπεύθυνες Επικοινωνίας: Χριστίνα Κατσαρού, Ελένη Πανέτσου, Φωτεινή Τεκτονίδου

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω