Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Σ.Ε.Ε. (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας):

«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου»

έχει ενταχθεί στο επίσημο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης Αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ και πρόκειται να υλοποιήσει μία σειρά από προγράμματα κατάρτισης ανέργων. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο πράξης που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Σκοπός της Πράξης είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητας και η ένταξη στην αγορά εργασίας 4.260 ανέργων, μέσα από μια σειρά από δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής Άσκησης. Οι γνώσεις και δεξιότητες που οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν, θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν, νέες ή υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας στους δυναμικούς και αναπτυσσόμενους κλάδους της RIS3 (με έμφαση στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics και του εξαγωγικού εμπορίου), καθώς οι κλάδοι αυτοί απαιτούν αντίστοιχα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες από αυτούς που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν μελλοντικά. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.
Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 250 × 5,00 € = 1.250,00 €.

Ειδικότερα:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων 4.260 ανέργων, εγγεγραμμένων στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 1. Έξι (6) συνεδρίες συμβουλευτικής (διάρκειας 45’) εξ αποστάσεως ή διά ζώσης (οι 2 συνεδρίες θα υλοποιηθούν πριν ξεκινήσει η κατάρτιση και οι υπόλοιπες 4 έως τη λήξη της πρακτικής)
 2. 210 ώρες εξ αποστάσεως με τη μέθοδο σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης ή διά ζώσης εκπαίδευσης
 3. 40 ώρες πρακτικής άσκησης
 4. Εξετάσεις πιστοποίησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να θεωρείται επιτυχής η ολοκλήρωση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα και η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος μετά το πέρας του, θα πρέπει να ολοκληρώσετε/συμμετέχετε σε όλες τις παραπάνω ενέργειες 1 έως 4.

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 1. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 3. Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών / Διαλογέας
 4. Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 5. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
 6. Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού / Διεθνούς Εμπορίου.

Οι αιτούντες πρέπει:

 1. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 2. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης
 3. να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους
 4. να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980, και
 5. να έχουν ατομικό εισόδημα μικρότερο από 16.000,00 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 26.000,00 ευρώ.
 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο:
  • Α.Φ.Μ.
  • Α.Μ.Κ.Α.
  • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.
 3. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 4. Βεβαίωση Ανεργίας (τη οποία θα εκδώσει από το portal της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με χρήση των προσωπικών κωδικών)
 5. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στην Ε.Σ.Ε.Ε.) και θα δηλώνεται ότι:
  • δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές
  • τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 6. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος ή στην I.DE.A. ΕΠΕ Κ.Δ.Β.Μ. στα τηλέφωνα 2310546816, 2310532820 και στο e-mail: esee-apko@ideakek.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω