Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για ανέργους στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας

με κωδ. ΟΠΣ 5180754

Ώρες Προγράμματα Εκπαιδευτικό Επίδομα   Ωφελούμενοι‍‍
345 24 1725€ 4984
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – I.DE.A. Ε.Π.Ε. ΚΔΒΜ

Ο Εκπαιδευτικός και Συμβουλευτικός Οργανισμός IDEA πρόκειται να υλοποιήσει μέρος του παραπάνω έργου, καλώντας τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανίων Ελλάδος (ΣΒΕ) έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας των Περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δ. Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5180754.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και από́ εθνικούς πόρους, μεσώ του ΠΔΕ.

Η Πράξη αφορά στην παροχή μιας συνεκτικής δέσμης ενεργειών εξατομικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων 4.984 ανέργων ωφελουμένων, εγγεγραμμένων στην ΔΥΠΑ και αφορά αποκλειστικά στις κάτωθι Περιφέρειες:

 • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
 • Κεντρική Μακεδονία,
 • Ήπειρο,
 • Θεσσαλία
 • Δυτική Ελλάδα

Το πρόγραμμα υποστηρίζει ενέργειες που σχετίζονται με δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και τομείς της Εθνικής και των Περιφερειακών Στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Αγροδιατροφή, Ενέργεια και Περιβάλλον, Τουρισμός, ΤΠΕ, Βιομηχανία και Μεταποίηση), οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης και την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

 • 13 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (διάρκειας 45’)
 • 90 ώρες (Ήπιες διαθεματικές δεξιότητες (Soft Skills))
 • 180 ώρες (θεωρητικής κατάρτισης σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα)
 • 75 ώρες Πρακτική άσκηση
 • Εξετάσεις για λήψη επαγγελματικής Πιστοποίησης
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα: 1.725 ευρώ μικτά

Για το σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης δίνεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 • Τεχνικές Παραγωγής Ασφαλών & Ποιοτικών Τροφίμων και Ποτών
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων
 • Κυκλική Οικονομία: το νέο μοντέλο ανάπτυξης, οικονομίας και διαβίωσης
 • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Διαχείριση και επεξεργασία αγροτικών και ζωικών αποβλήτων
 • Τεχνικός λειτουργίας & ελαφριάς συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων – Βιολογικών καθαρισμών
 • Οροφοκόμος
 • Υπάλληλος επισιτιστικού́ τομέα (Σερβιτόρος – Τραπεζοκόμος)
 • Σύγχρονη μαγειρική τέχνη παραδοσιακής και μεσογειακής διατροφής
 • Υποδοχή / Ποιοτική Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείων και μικρών καταλυμάτων
 • Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής – Τεχνικός Τήρησης Προτύπων & Διαδικασιών Βιομηχανικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
 • Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης με χρήση ΤΠΕ
 • Ψηφιακό́ μάρκετινγκ και ηλεκτρονικό́ εμπόριο
 • Ειδικός Σχεδιασμού́ Ιστοσελίδων
 • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
 • Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Ασφαλής οδήγηση και μεταφορά εμπορευμάτων
 • Στέλεχος εξαγωγικού́ και διεθνούς εμπορίου
 • Πωλήσεις λιανικής
 • Εξωτερικός πωλητής

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 € / ώρα κατάρτισης). Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €.

 

Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 345 ώρες κατάρτισης x 5 ευρώ́ = 1.725,00 ευρώ́.

 • να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα, ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης
 • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους
 • να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980
 • να κατοικούν στις επιλέξιμες Περιφέρειες της Πράξης. Προς απόδειξη του συγκεκριμένου κριτηρίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο στον οποίο κατοικούν

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΜΟΡΙΑ 

 

1

ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 

30

12 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

12

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ 

1/ΜΗΝΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 30 

 

 

 

2

ΑΤΟΜΙΚΟ Ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 

30

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 0-3500€ Ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 0-7000€ 

30

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 3501-5000€ ‘Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 7001-10000€ 

20

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 5001-8000€ ‘Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 10001-16000€ 

10

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 8001-12000€ Ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 16001-26000€ 

5

 

3

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ – ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΘΥΛΑΚΑ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 

20

ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 9 

10

ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 9 ΚΑΙ ΑΝΩ 

20

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΟΡΙΩΝ 

80

 • Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλλει αίτηση, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του έργου: sbeanergoi.gr
 • Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από 27/02/2024 και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των αιτούντων.

Τα δικαιολογητικά που ο/η υποψήφιος/α οφείλει να αναρτήσει ψηφιακά κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση χρόνου Ανεργίας (με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης)
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο, η οποία μπορεί να εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας: https://www.gov.gr/updates/features/bebaiose-monimes-katoikias
 • Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται:
 1. Α.Φ.Μ.
 2. Α.Μ.Κ.Α.
 3. ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (ΑΜΑ) (σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δε διαθέτει ΑΜΑ θα πρέπει να εκδοθεί ΑΜΑ με βεβαίωση που θα του διαθέσει ο ΣΒΕ, σε περίπτωση που επιλεγεί για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και πριν την έναρξη της κατάρτισης).
 • Αντίγραφο του Ατομικού́ ή Οικογενειακού́ Εκκαθαριστικού́ της Εφορίας του φορολογικού́ έτους 2022. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν είναι υπόχρεος υποβολής Φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018-20/09/2018 (ΑΔΑ: Ψ46Λ46ΜΠ3Ζ-0Α3) Απόφαση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με την οποία θα αιτιολογείται η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής αίτησης η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί μέσω http://www.gov.gr ή να είναι επικυρωμένη μέσω ΚΕΠ.
 • Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω του http://www.gov.gr ή επικυρωμένη μέσω ΚΕΠ (η οποία θα απευθύνεται στο ΣΒΕ), με την οποία θα δηλώνεται ότι:
 1. Aποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 2. Δεν είναι μαθητής ή σπουδαστής ή φοιτητής
 3. Δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης
 4. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:  www.sbeanergoi.gr ή στην IDEA training

Υπεύθυνες Επικοινωνίας: Ελένη Πανέτσου, Φωτεινή Τεκτονίδου

Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00-20:00

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω