Πολιτική Ποιότητας

Η IDEA εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001:2013.

Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών τόσο απέναντι σε καταρτιζόμενες και καταρτιζόμενους, όσο και στις συνεργάτιδες και στους συνεργάτες αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που διέπουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της IDEA με πεδίο εφαρμογής τους εξής τομείς:

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Πακέτων.
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Διαχείριση και Υλοποίηση Δράσεων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Έργων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ανέργων – Εργαζομένων και Αυτοαπασχολούμενων).
 • Εκπόνηση Κοινωνικό-Οικονομικών Μελετών και Ερευνών.
 • Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Προώθησης & Υποστήριξης Απασχόλησης
 • Τηλεκατάρτιση

Η IDEA έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στο πλαίσιο του οποίου τεκμηριώνονται και βελτιώνονται οι διεργασίες, επαναξιολογούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους και βελτιώνονται για να επιτυγχάνεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητά τους.

Η δέσμευση της διοίκησης για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος με στόχο τη συνεχή βελτίωση, εξασφαλίζεται μέσα από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Την επικοινωνία της σπουδαιότητας της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των εκπαιδευομένων/ ωφελουμένων
 • Τον καθορισμό αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα
 • Τη συσχέτιση των στόχων με τις προσδοκίες των πελατών
 • Την πραγματοποίηση ανασκοπήσεων του συστήματος
 • Την ανασκόπηση και τον επαναπροσδιορισμό των στόχων
 • Τη διασφάλιση της παροχής των απαιτούμενων πόρων

Η πολιτική ποιότητας μεταφέρεται στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους στην εταιρία με ενέργειες όπως:

 • Εκπαίδευση και ενημέρωση
 • Σταθερή εφαρμογή των αποφάσεων για την ποιότητα
 • Ανακοινώσεις σε εμφανή σημεία στις εγκαταστάσεις της εταιρίας κ.τ.λ.

Η πολιτική της Ποιότητας ανασκοπείται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητά της, στα πλαίσια της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση.

ISO 21001

Προβολή

ISO 29993

Προβολή

ISO 37001

Προβολή

ISO 27001

Προβολή

ISO 9001

Προβολή

ISO 27701

Προβολή