Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18 ‐29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου»

με κωδικό ΟΠΣ 5154997

Ώρες Θεσεις 🧑‍🤝‍🧑 Εκπαιδευτικό Επίδομα 💰  Αντικείμενα Κατάρτισης 📜
500 3700 2.500€ 6

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18‐29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5154997 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014‐2020» και της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ), καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ .

Ο Εκπαιδευτικός και Συμβουλευτικός Οργανισμός I.DE.A. ΕΠΕ, μέλος της αναδόχου ένωσης εταιριών «UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΗ – ΑΚΜΗ – IDEA – ΠΡΩΣΑΓΟΡΑΣΣΒΙΕ», πρόκειται να υλοποιήσει μέρος του παραπάνω έργου, καλώντας τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα κατάρτισης.

Σκοπός της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.700 ανέργων νέων ηλικίας 18‐29 ετών, εγγεγραμμένων στη Δ.ΥΠ.Α., από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες του λιανικού εμπορίου με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα κατάρτισης καταμερίζεται ως εξής:

 1. 6 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (διάρκειας 45’)
 2. 500 ώρες κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων:
 • 180 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και
 • 320 ώρες πρακτικής άσκησης
 1. Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων
 2. Εκπαιδευτικό επίδομα 2500 ευρώ/μεικτά (5€/ώρα παρακολούθησης)
 1. Εξωτερικός Πωλητής
 2. Υπάλληλος Γραφείου
 3. Πωλητής Λιανικού Εμπορίου
 4. Στέλεχος Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίου
 5. Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου- Merchandiser
 6. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), μη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Συνεπώς, το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 500 ώρες x 5 ευρώ= 2500€/μεικτά.

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επιπλέον, πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος και να διανύουν το 30ο.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στη Δ.ΥΠ.Α.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

Ως μοναδικό κριτήριο κατάταξης των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα οριστικής υποβολής της αίτησής και ανάρτησης των δικαιολογητικών τους. Επομένως, η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης εφόσον, βέβαια πληρούνται οι επιμέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν, και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Η Αίτηση και η ανάρτηση δικαιολογητικών γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apko09.esee.gr.

Η μη ορθή συμπλήρωση της αίτησης, ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και οριστική υποβολή της αίτησης, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η ΕΣΕΕ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης μέσω helpdesk στο e‐mail: apko09@esee.gr.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας , Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
 • Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
 • Αντίγραφο του τίτλου σπουδών τον οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) (Για τους τίτλους σπουδών, που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία ή
 • ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.)
 • Βεβαίωση Ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης (την οποία θα εκδώσει από το portal του Δ.ΥΠ.Α με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
 • Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr ή ΥΔ θεωρημένη από τη δημόσια αρχή, (η οποία θα απευθύνεται στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας ‐ Ε.Σ.Ε.Ε.), στην οποία να δηλώνει:
  • Ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
  • Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι άνεργος/η,
  • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν
  • δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.
  • Ότι είναι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης
  • Ότι δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:  

 https://apko09.esee.gr/p/m/PrjSortDes/el-GR 

ή στην IDEA training

 • στα τηλέφωνα: 2310546816, 2310532820, 2310515506 και
 • στο e-mail: esee-apko09@ideatraining.gr

Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00-20:00

Υπεύθυνη επικοινωνίας : κα. Αρβανιτίδου Εύα

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω