Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

Υπουργείο Τουρισμού:

Προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού, τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης 16921

Ώρες Προγράμματα 📜 Εκπαιδευτικό Επίδομα 💰  Μέθοδος Παρακολούθησης 💻 Ωφελούμενοι🧑‍🤝‍🧑
250 7 1250€ Εξ Αποστάσεως και Ασύγχρονη 18.000

Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα κατάρτισης (Voucher) στον τουρισμό & την εστίαση για ανέργους και εργαζόμενους με επίδομα 1250 ευρώ από το Υπουργείο Τουρισμού με τίτλο: «Προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού, τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης 16921».

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0», από το Υπουργείο Τουρισμού.

Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων.

Όσοι (άνεργοι ή εργαζόμενοι) διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού & της εστίασης (δηλαδή κατά την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον 8 μήνες εργασία σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου) ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες:

 • (α) εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων,
 • (β) πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού & της εστίασης και
 • (γ) εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.
Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

.

Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling) και η επανακατάρτιση (reskilling) των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο και ταυτόχρονα τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία του κορονοϊού COVID – 19.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και θα είναι διάρκειας 250 ωρών.

Είναι δυνατή η συμμετοχή καταρτιζόμενου που παρακολούθησε επιτυχώς προηγούμενο κύκλο του προγράμματος σε επόμενο κύκλο, σε διαφορετική ειδικότητα, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Προκήρυξης.

Μετά την αποδεδειγμένη παρακολούθηση του συνόλου των διακοσίων πενήντα (250) ωρών, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επί της διδαχθείσας ύλης που οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού από εγκεκριμένο από το ΕΣΥΔ Φορέα Πιστοποίησης.

Οι ωφελούμενοι έχουν την δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων κατάρτισης ανάμεσα στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

 1. Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες
 2. Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 3. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη
 4. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση
 5. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
 6. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA
 7. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

Στους καταρτιζόμενους, οι οποίοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων, καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ (5€) για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250) συνολικά (250 ώρες x 5 ευρώ = 1.250 ευρώ).

Στους καταρτιζόμενους, οι οποίοι συμμετέχουν αλλά δεν επιτυγχάνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης έχουν φυσικά πρόσωπα – άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί – που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

α. Να είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

β. Να είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

γ. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

δ. Να διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού & της εστίασης ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

ε. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Η επιλογή των καταρτιζόμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής για το Voucher του Τουρισμού θα γίνει από τον ίδιο τον δικαιούχο με κωδικούς TAXISnet σε σύνδεσμο που θα ανοίξει μετά την ανακοίνωση της Πρόσκλησης από το Υπουργείο Τουρισμού/ οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε πληροφοριακό σύστημα, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημοσίας Διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ(ταυτοποίηση).
 • Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
 • Ε3 ή Ε4 για εργαζόμενους
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ για ανέργους
 • Αντίγραφο Λογαριασμού IBAN (Με πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gr

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής απευθύνεστε στην IDEA training:  

Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00-20:00

Υπεύθυνες επικοινωνίας : κα. Χριστίνα Κατσαρού, Αναστασία Αλαματίδου

Δείτε και κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω