Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA ως μέλος της αναδόχου ένωσης εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ – ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – UNIVERSAL Α.Ε. – I.DE.A. ΕΠΕ – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε.», θα υλοποιήσει για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) το πρόγραμμα (με κωδικό ΟΠΣ 5073549):

«Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού»

 Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)-Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.940 ανέργους έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, πτυχιούχους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(ΙΕΚ), με στόχο την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων, και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στον Τουρισμό.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 2.700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων)

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 1. Τρεις (3) ωριαίες συνεδρίες συμβουλευτικής εξ αποστάσεως ή διά ζώσης
 2. 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, είτε με τη μέθοδο διά ζώσης εκπαίδευσης, ή με τη μέθοδο σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, είτε με τη μέθοδο μικτής κατάρτισης  (συνδυάζοντας δια ζώσης εκπαίδευση και τηλεκατάρτιση)
 3. 420 ώρες πρακτικής άσκησης, σε επιχειρήσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
 4. Εξετάσεις πιστοποίησης

Το Κέντρο διά βίου μάθησης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» – I.DE.A. ΕΠΕ K.Δ.B.M. ως μέλος της αναδόχου ένωσης εταιρειών πρόκειται το προσεχές χρονικό διάστημα να υλοποιήσει προγράμματα στο πλαίσιο του παραπάνω έργου.

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

 1. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 2. να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και να έχουν συντάξει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους
 3. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 4. να είναι πτυχιούχοι σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας(ΙΕΚ) εκπαίδευσης(δηλ. να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης)
 5. να είναι έως και 29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην πράξη (δηλαδή κατά την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής).
 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων(π.χ. βεβαίωση απογραφής στον ΕΦΚΑ μέσω www.efka.gov.gr & με κωδικούς taxisnet) όπου αναγράφεται ο
  • Α.Φ.Μ.
  • Α.Μ.Κ.Α.
  • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψηφίου (ΑΜΑ)
 3. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), με κύριο δικαιούχο τον Αιτών/ ούσα
 4. Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης (έκδοση από το portal της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
 5. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr,  κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, η οποία θα απευθύνεται στον ΙΝΣΕΤΕ και θα δηλώνεται ότι:
  • δεν έχω τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
  • τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 6. Αντίγραφο τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρητικής κατεύθυνσης της ημεδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ενώ για τίτλους της αλλοδαπής απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου πράξης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (ή/και ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων είναι σε εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής απευθύνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος https://digitaltraining04.insete.gr/p/m/el-GR 

ή στην IDEA training

 • στα τηλέφωνα: 2310546816, 2310532820 και
 • στο e-mail: insete@ideatraining.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας κα. Αρβανιτίδου Εύα.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω