Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA ως μέλος της αναδόχου ένωσης εταιρειών «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ – ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – UNIVERSAL Α.Ε. – I.DE.A. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ. – Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε.», θα υλοποιήσει για λογαριασμό του ΣΕΠΕ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ) το πρόγραμμα με τίτλο:

«Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.600 ανέργους, εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ηλικίας 25 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, απόφοιτους τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ/ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

  1. Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
  2. Διαχειριστής Δικτύων
  3. Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
  4. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
  5. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  6. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
  7. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
  8. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
  9. Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
  10. Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
  11. Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού

Ειδικότερα το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει:

  1. Έξι (6) συνεδρίες συμβουλευτικής (διάρκειας 45’) εξ αποστάσεως ή διά ζώσης
  2. 200 ώρες θεωρητικής κατάρτισης είτε με τη μέθοδο διά ζώσης εκπαίδευσης, ή με τη μέθοδο σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, είτε με τη μέθοδο μικτής κατάρτισης (συνδυάζοντας δια ζώσης εκπαίδευση και τηλεκατάρτιση)
  3. 400 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
  4. Εξετάσεις πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων/δεξιοτήτων

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 3.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων)

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

  1. Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους
  2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΔΥΠΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
  3. Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης
  1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
  2. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο
   1. Α.Φ.Μ.
   2. Α.Μ.Κ.Α.
   3. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψηφίου (εφόσον υπάρχει)
  3. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
  4. Βεβαίωση Ανεργίας (την οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
  5. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr ή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσιο Φορέα (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΕΠΕ) ότι:
   1. δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές
   2. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  6. Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ από τμήματα τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ. Για του τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίλτου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επίσηση ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την πρόσκληση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω