Τηλέμαχος Κοτρώνης
Assistant Project Manager

Ο Τηλέμαχος είναι απόφοιτος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατέχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, με πτυχίο (επιπέδου C2) από το πανεπιστήμιο του Michigan. Παράλληλα, διαθέτει βασικές γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας (επιπέδου Β1) και άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ. Δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήλο για πολιτικοκοινωνικά θέματα αλλά και για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αντικείμενα μα τα οποία θα ήθελε να ασχοληθεί μελλοντικά και σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Το καλοκαίρι του 2023 πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στην IDEA Training. Στο πλαίσιο αυτό, ασχολήθηκε με ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που αφορούσαν την υλοποίηση εθνικών (Α.Σ.Δ.Α.-Κ.ΑΛ.Ο.) και συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. (CREDIT Vibes – Horizon Europe Programme) έργων, τη συγγραφή εκθέσεων και παραδοτέων αλλά και την επιμέλεια περιεχομένου για την ιστοσελίδα της IDEA.Μετά το πέρας της πρακτικής του άσκησης, εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της IDEA training, όπου και ανέλαβε έναν διττό ρόλο. Ο ρόλος αυτός αφορά από τη μία, την παρακολούθηση και τον συντονισμό τμημάτων κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων, ενώ από την άλλη, τη συμμετοχή σε ομάδες έργου για εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά project. Στο πλαίσιο των ομάδων έργου συνεργάζεται με Senior Projects Managers της IDEA για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και τη συγγραφή προτάσεων για χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Email t.kotronis@ideatraining.gr
Τηλέφωνο: 2310546816